Privacyreglement Eggas.nl

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1.  Toelichting op het Reglement

Eggas.nl mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Eggas.nl de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Eggas.nl worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Eggas.nl vindt privacy belangrijk. Daarom geeft Eggas.nl in dit Reglement een toelichting op hoe zij met gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Eggas.nl expliciet om toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Eggas.nl gebruikt en het doel van het gebruik Eggas.nl verwerkt (mogelijk)

persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Eggas.nl of via het contactformulier contact met ons opneemt. Eggas.nl verzamelt naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Eggas.nl sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

3.  Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Eggas.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Eggas.nl organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Eggas.nl met u heeft gesloten;
 • U daarvoor toestemming hebt gegeven.

4.  Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Eggas.nl verwerkt persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor nl worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Alle persoonsgegevens worden door Eggas.nl beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:
  • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Eggas.nl om in te loggen in het digitale systeem.
 • de personen werkzaam voor nl hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Eggas.nl verstrekte persoonsgegevens;
 • Eggas.nl heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. nl hanteert de wettelijke bewaartermijn, waarna de gegevens vernietigd worden.

5.  Rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens verwerkt wordt en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van de rechten, dan kunt u dit per email: info@eggas.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Eggas.nl.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van persoonsgegevens kunt u contact met Eggas.nl opnemen en probeert Eggas.nl er samen met u uit te komen.
Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.
Uiteraard zal Eggas.nl ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.
Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website Eggas.nl.

Privacyreglement Eggas.nl versie mei 2018